AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
NguyenLinhTKichnoneOops_Mirror14-02-2020
05:12 PM
N/ACâmHoạt động
Sblack123noneClawzZ14-02-2020
05:11 PM
14-02-2020
05:11 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SaSuKi_MCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:10 PM
14-02-2020
05:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
azs303quyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:09 PM
14-02-2020
05:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vnytminhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:09 PM
14-02-2020
05:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AttakkiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:08 PM
15-02-2020
05:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RatBoyMCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:07 PM
14-02-2020
05:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JinHarutoCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:05 PM
14-02-2020
05:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
753123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:01 PM
14-02-2020
05:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
UnKnow6666CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:58 PM
14-02-2020
05:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_GhostHunter_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:58 PM
14-02-2020
05:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kazuma1243CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:57 PM
14-02-2020
05:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cc_NightMare_cCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:55 PM
14-02-2020
05:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
divincraft795CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:52 PM
14-02-2020
04:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SonTung2006CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:51 PM
14-02-2020
04:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Ilost8000bwpointCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:51 PM
14-02-2020
04:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Binh_vipCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:50 PM
14-02-2020
05:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phatnoob21CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:50 PM
14-02-2020
04:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Num96CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:50 PM
14-02-2020
05:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TuiTenVyyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:50 PM
14-02-2020
05:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NguyenPhiLongCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:49 PM
15-02-2020
04:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
huong2007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:48 PM
15-02-2020
04:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AnhGaming915CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:48 PM
14-02-2020
05:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_BasicPvP_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:46 PM
14-02-2020
04:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phukhang147CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:46 PM
15-02-2020
04:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động