xX_Push_Xx - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283414CấM 7791CấM TạM THờI 187925CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-09-2022
10:35 AM
30-09-2022
10:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-09-2022
10:30 AM
29-09-2022
10:30 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:38 AM
23-09-2022
10:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE20-09-2022
11:19 AM
20-09-2022
5:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE19-09-2022
10:01 AM
19-09-2022
10:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-09-2022
11:07 AM
18-09-2022
2:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
05:11 PM
17-09-2022
6:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
01:51 PM
17-09-2022
4:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
01:51 PM
17-09-2022
2:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
01:51 PM
17-09-2022
2:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
11:20 AM
17-09-2022
11:25 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
11:19 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
11:13 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-09-2022
10:32 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE16-09-2022
10:38 AM
16-09-2022
10:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-09-2022
11:27 AM
15-09-2022
11:47 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-09-2022
10:51 AM
15-09-2022
11:11 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE14-09-2022
06:11 PM
14-09-2022
6:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE14-09-2022
10:35 AM
14-09-2022
10:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-09-2022
05:45 PM
12-09-2022
6:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-09-2022
10:31 AM
12-09-2022
10:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-09-2022
10:07 AM
12-09-2022
10:27 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-09-2022
08:08 PM
11-09-2022
8:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-09-2022
07:09 PM
11-09-2022
7:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-09-2022
04:44 PM
11-09-2022
5:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

xX_Push_Xx

xX_Push_Xx