AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 96429CấM 3591CấM TạM THờI 77119CâM 657CâM TạM THờI 4900CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 10126IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Không có hình phạt nào được liệt kê trên trang này.------------------