AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 83237CấM 2568CấM TạM THờI 68981CâM 585CâM TạM THờI 4054CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7013IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Không có hình phạt nào được liệt kê trên trang này.------------------