AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 87498CấM 2772CấM TạM THờI 71416CâM 599CâM TạM THờI 4367CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 8308IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:46 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:44 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:44 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:42 PM
N/AKickN/A
TonyWinnerautoclick_BBV_24-10-2021
08:38 PM
24-10-2021
08:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KaKaShiFFhack [idoi123] [VOTEKICK]CONSOLE24-10-2021
08:35 PM
24-10-2021
08:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:28 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:26 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:25 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:24 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:23 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:23 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:23 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:22 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:16 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:15 PM
N/AKickN/A
InfernusInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
08:15 PM
N/AKickN/A
KingVCN_VNInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
07:27 PM
N/AKickN/A
KingVCN_VNInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
07:25 PM
N/AKickN/A
KingVCN_VNInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-10-2021
07:24 PM
N/AKickN/A
LamSaDiisử dụng XrayCONSOLE24-10-2021
07:11 PM
24-10-2021
07:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Gweaychửi staffSaito_Otonashi24-10-2021
06:55 PM
24-10-2021
06:56 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
AnDissnoneII_Aziz_IIxx24-10-2021
06:55 PM
N/AKickN/A
F8D7P6_YhackxKingBlackx24-10-2021
06:45 PM
25-10-2021
06:45 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
hoabinh3636363hackxKingBlackx24-10-2021
06:34 PM
25-10-2021
06:34 PM
Cấm tạm thờiHoạt động