AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
BeZeusTapChoiFarm kill, abuse gadget (xác minh forum.aemine.vn)_BBV_30-03-2023
11:27 AM
N/ACấmHoạt động
Awowwyy32PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
09:55 AM
30-03-2023
10:25 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tranquan0406PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
09:34 AM
30-03-2023
10:04 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
L_19PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE30-03-2023
08:30 AM
30-03-2023
09:00 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ChuaTeGachaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:40 AM
N/AKickN/A
Han_BakaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:22 AM
N/AKickN/A
LouisCoverSynInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:22 AM
N/AKickN/A
ma4PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
01:14 AM
30-03-2023
01:44 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ma2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
01:01 AM
30-03-2023
01:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tranquan0406PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
11:14 PM
29-03-2023
11:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
darproffphá farm sau 11hly4444429-03-2023
11:11 PM
30-03-2023
11:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DuccubevlzPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE29-03-2023
10:03 PM
29-03-2023
10:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cruyffchú ý ngôn từ chat tổng #2MilkXinh29-03-2023
09:42 PM
29-03-2023
10:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
nguyencanhvi1A1PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
09:37 PM
29-03-2023
10:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quoctrymtoAbuse Gadget/Cheat/Bug EXPDanstVN0729-03-2023
09:32 PM
N/ACấmHoạt động
KingOnlyNoobAbuse Gadget/Cheat/Bug EXPDanstVN0729-03-2023
09:32 PM
N/ACấmHoạt động
kienllPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
09:14 PM
29-03-2023
09:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
andinh2002Pha farm @1shadow_king29-03-2023
09:09 PM
30-03-2023
03:09 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
letuankhaidzPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
08:54 PM
29-03-2023
09:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dangkkPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
08:45 PM
29-03-2023
09:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
08:40 PM
29-03-2023
09:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Skippy233PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
08:29 PM
29-03-2023
08:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeVietCongPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE29-03-2023
08:27 PM
29-03-2023
08:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NH_Sin=)) vẫn kick đcZoooo29-03-2023
08:24 PM
N/AKickN/A
tienduy198202PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
08:23 PM
29-03-2023
08:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động