AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
VH_racinghaccu [TienSky] [VOTEKICK]CONSOLE26-07-2021
05:57 AM
26-07-2021
06:07 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VH_racingtat hack di em [TienSky] [VOTEKICKTienSky]CONSOLE26-07-2021
05:42 AM
26-07-2021
05:52 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dat_1102clone scam ig dat59XuanHoa26-07-2021
01:40 AM
27-07-2021
01:40 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
zzmithackzzclonewataku25-07-2021
11:35 PM
26-07-2021
03:55 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PVP_god_vn4510camp safe areaDanstVN0725-07-2021
10:54 PM
26-07-2021
04:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bbtmy2CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [DanstVN07]CONSOLE25-07-2021
10:54 PM
26-07-2021
10:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bbtmy2batmod detectedDanstVN0725-07-2021
10:54 PM
N/AKickN/A
VoydsaoDanstVN0725-07-2021
10:52 PM
25-07-2021
10:52 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
congdzbodoiignore ssDanstVN0725-07-2021
10:36 PM
26-07-2021
04:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bbtbug spawnDanstVN0725-07-2021
10:35 PM
26-07-2021
04:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PERSIAvui lòng xóa bộ máy vì nó có thể làm lag cho cụm_Tuthan_25-07-2021
09:01 PM
N/AKickN/A
numetrinh2006farm killUBRO32BIT25-07-2021
09:00 PM
26-07-2021
10:00 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tringuyen_reachUBRO32BIT25-07-2021
08:59 PM
26-07-2021
08:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
zukasvlơ screenshareUBRO32BIT25-07-2021
08:57 PM
26-07-2021
11:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zipporvui lòng xóa bộ máy_Tuthan_25-07-2021
08:54 PM
N/AKickN/A
MrPanda186killauraPigSkull25-07-2021
08:46 PM
26-07-2021
02:46 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Q1Nhỏi ip server khác thì chat riêng cho người cần hỏi_freddykrueger_25-07-2021
08:46 PM
25-07-2021
09:46 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
roeyaasko nhắc tên server khav1_freddykrueger_25-07-2021
08:45 PM
25-07-2021
09:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Murder_gamerko nhắc tên server khav1_freddykrueger_25-07-2021
08:45 PM
25-07-2021
09:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
GunplaVNspam chatPigSkull25-07-2021
08:28 PM
26-07-2021
02:28 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Dabing_Boy_MEME1spam chatPigSkull25-07-2021
08:28 PM
26-07-2021
02:28 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TramAnh_VNspam chat rieng [Lord_World] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
08:07 PM
25-07-2021
08:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
xong nó giống fly color rII_Aziz_IIxx25-07-2021
08:02 PM
N/ACấmHoạt động
LoTayTamSattrade đồ cho nhau không vừa ý đòi lại + nói dối staffII_Aziz_IIxx25-07-2021
07:56 PM
25-07-2021
10:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Bombie_Itat reach + aimbot d i em [HuyGamingYTVN] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
07:30 PM
25-07-2021
07:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động