AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 309944CấM 8067CấM TạM THờI 211767CâM 963CâM TạM THờI 7003CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82102IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
toan172006cảnh cáo phá farmMasa_MC02-02-2023
07:26 PM
N/AKickN/A
AECordPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
07:18 PM
02-02-2023
07:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
khoanhaokPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
07:18 PM
02-02-2023
07:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PeterHo2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
07:06 PM
02-02-2023
07:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
toan172006Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE02-02-2023
06:57 PM
N/AKickN/A
_dragonYTB_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE02-02-2023
06:57 PM
02-02-2023
07:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bogoffPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
06:45 PM
02-02-2023
07:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
akawoa_akihitoPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
06:25 PM
02-02-2023
06:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KingOnlyNoobPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
06:24 PM
02-02-2023
06:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Itz_HuyGMPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
06:23 PM
02-02-2023
06:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
pinkpearPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
06:22 PM
02-02-2023
06:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
takavisionPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
06:14 PM
02-02-2023
06:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasknoneRyezenKaido02-02-2023
05:59 PM
N/AKickN/A
anh45675678PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
05:55 PM
02-02-2023
06:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tinhvo2622008PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
05:53 PM
02-02-2023
06:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Lanternphá giáTruongduy251102-02-2023
05:52 PM
02-02-2023
06:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SoulDemonphá giáTruongduy251102-02-2023
05:51 PM
02-02-2023
06:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Itz_HuyGMPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
05:45 PM
02-02-2023
06:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NekoMoe_VNnoneNekoMoe_VN02-02-2023
05:36 PM
N/AKickN/A
hungasd121noneRyezenKaido02-02-2023
05:36 PM
N/AKickN/A
cuong24PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
05:26 PM
02-02-2023
05:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ANHKG19noneANHKG1902-02-2023
05:12 PM
02-02-2023
05:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tys46748toxic lần 1RyezenKaido02-02-2023
05:09 PM
02-02-2023
11:09 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
truongdeptraiso1oke emshadow_king02-02-2023
05:02 PM
N/AKickN/A
bogoffPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
05:01 PM
02-02-2023
05:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động