AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
tranquan0406PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:53 PM
28-03-2023
09:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasimcPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE28-03-2023
08:51 PM
28-03-2023
09:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MinhNobzPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:47 PM
28-03-2023
09:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quoctrymtoPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
08:46 PM
28-03-2023
09:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
wordKay123Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE28-03-2023
08:32 PM
N/AKickN/A
TamTungMieuPhá farm @1 (Kill người khác ở bãi xong không ngồi)shadow_king28-03-2023
08:23 PM
29-03-2023
02:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Shiro_SoraláoKaw28-03-2023
08:18 PM
28-03-2023
08:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
minebit13PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
08:17 PM
28-03-2023
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
404_ERRORPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:13 PM
28-03-2023
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
20_cps_nhaPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:00 PM
28-03-2023
08:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anh45675678PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
05:59 PM
28-03-2023
06:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Z7777killauraEBT_Binzz28-03-2023
05:36 PM
28-03-2023
11:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
EmKoKillAuraks mobs drop #3ly4444428-03-2023
05:11 PM
29-03-2023
05:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PokrarVNPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE28-03-2023
04:58 PM
28-03-2023
05:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ShYnMulnoneMyaMul28-03-2023
04:31 PM
N/AKickN/A
LightRussian69PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
04:29 PM
28-03-2023
04:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Noobassassin29PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-03-2023
03:37 PM
28-03-2023
03:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
huygbbPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
03:15 PM
28-03-2023
03:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Femz_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
02:45 PM
28-03-2023
03:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duyminh171PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
02:36 PM
28-03-2023
03:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
wordKay123Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE28-03-2023
02:19 PM
N/AKickN/A
duyminh171PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-03-2023
02:03 PM
28-03-2023
02:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duyminh171PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-03-2023
02:03 PM
28-03-2023
02:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duyminh171PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-03-2023
02:03 PM
28-03-2023
02:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
huygbbPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
01:33 PM
28-03-2023
02:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động