AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314822CấM 8227CấM TạM THờI 215868CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
konosugusử dụng XrayCONSOLE31-03-2023
03:50 AM
31-03-2023
04:05 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
the_cipherNGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE31-03-2023
12:38 AM
31-03-2023
12:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
law112PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE30-03-2023
11:01 PM
30-03-2023
11:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nhan12342k9PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE30-03-2023
10:53 PM
30-03-2023
11:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bogoffPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE30-03-2023
10:45 PM
30-03-2023
11:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tungcc12PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE30-03-2023
10:12 PM
30-03-2023
10:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ma4PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE30-03-2023
10:11 PM
30-03-2023
10:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MiDoRiYa_MeMePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE30-03-2023
09:48 PM
30-03-2023
10:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoanhlegithackPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
09:31 PM
30-03-2023
10:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThichandapPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE30-03-2023
09:29 PM
30-03-2023
09:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lmaoguy001killaura + antiknock backEBT_Binzz30-03-2023
09:28 PM
31-03-2023
03:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Machiko_HaruPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE30-03-2023
09:06 PM
30-03-2023
09:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cutebabytigerPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE30-03-2023
08:48 PM
30-03-2023
09:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ShukurenraiPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE30-03-2023
08:20 PM
30-03-2023
08:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DKhoi1504PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE30-03-2023
08:18 PM
30-03-2023
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
08:18 PM
30-03-2023
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MPWilliamPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE30-03-2023
08:11 PM
30-03-2023
08:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minh747PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
07:38 PM
30-03-2023
08:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Awowwyy32PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
07:20 PM
30-03-2023
07:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
07:16 PM
30-03-2023
07:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
game123nhanPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE30-03-2023
05:58 PM
30-03-2023
06:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeVietCongPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE30-03-2023
05:41 PM
30-03-2023
06:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-03-2023
05:40 PM
30-03-2023
06:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nobita_atibonskill aoe vào mob đặc biệtMilkXinh30-03-2023
05:27 PM
30-03-2023
05:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kingpokeauto clickMilkXinh30-03-2023
05:16 PM
30-03-2023
05:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động