AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
QawwesXPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE29-03-2023
03:12 PM
29-03-2023
03:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
neko_untiPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
02:23 PM
29-03-2023
02:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TamTungMieuPha eventshadow_king29-03-2023
01:56 PM
29-03-2023
07:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TwilightLandPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
01:52 PM
29-03-2023
02:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
loithuhai102PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE29-03-2023
01:00 PM
29-03-2023
01:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoanhlegithackPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE29-03-2023
11:48 AM
29-03-2023
12:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoanhlegithackPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE29-03-2023
11:48 AM
29-03-2023
12:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
drillmasterPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE29-03-2023
10:53 AM
29-03-2023
11:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Lmao_cao_xi_giaPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE29-03-2023
10:01 AM
29-03-2023
10:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
EvilGirlPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE29-03-2023
09:43 AM
29-03-2023
10:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minh747PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-03-2023
09:10 AM
29-03-2023
09:40 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MoHPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
10:30 PM
28-03-2023
11:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KurokoteiPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
10:29 PM
28-03-2023
10:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nguyencanhvi1A1PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
09:49 PM
28-03-2023
10:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nguyencanhvi1A1PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-03-2023
09:49 PM
28-03-2023
10:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:58 PM
28-03-2023
09:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tranquan0406PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:53 PM
28-03-2023
09:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasimcPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE28-03-2023
08:51 PM
28-03-2023
09:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MinhNobzPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:47 PM
28-03-2023
09:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quoctrymtoPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
08:46 PM
28-03-2023
09:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TamTungMieuPhá farm @1 (Kill người khác ở bãi xong không ngồi)shadow_king28-03-2023
08:23 PM
29-03-2023
02:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minebit13PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
08:17 PM
28-03-2023
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
404_ERRORPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:13 PM
28-03-2023
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
20_cps_nhaPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-03-2023
08:00 PM
28-03-2023
08:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anh45675678PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE28-03-2023
05:59 PM
28-03-2023
06:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động