AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351784CấM 9284CấM TạM THờI 243388CâM 1116CâM TạM THờI 7754CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90184IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Không có hình phạt nào được liệt kê trên trang này.------------------