AEMINE BAN - Đồ thị


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351779CấM 9284CấM TạM THờI 243383CâM 1116CâM TạM THờI 7754CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90184IP CấM 41