AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283416CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
vinhm510shaming me >:(DanstVN0726-01-2020
11:46 PM
27-01-2020
12:46 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
vinhm510shaming ko vuiDanstVN0726-01-2020
11:44 PM
N/AKickN/A
KeyOKCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
11:33 PM
26-01-2020
11:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TieuPhuUcoiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
11:22 PM
26-01-2020
11:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SenomiaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
11:22 PM
26-01-2020
11:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GSTSBRTLCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
11:21 PM
26-01-2020
11:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SeemsLegiitCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
11:00 PM
27-01-2020
12:00 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
xF4izCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:52 PM
26-01-2020
11:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HoangVN12345CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:51 PM
26-01-2020
10:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
coold_rattholoCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:46 PM
26-01-2020
11:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KayOxDCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:45 PM
27-01-2020
10:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vuongurumakiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:40 PM
26-01-2020
10:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
QPS_NOOBCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:36 PM
26-01-2020
11:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tkchoCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:32 PM
26-01-2020
10:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Mon_ZCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:29 PM
26-01-2020
10:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TLegentCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:29 PM
26-01-2020
10:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RunnerzCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:29 PM
26-01-2020
10:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CreeperEnderBoyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:01 PM
26-01-2020
11:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
crg316CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:00 PM
26-01-2020
10:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SKT_FAKER_VNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
10:00 PM
26-01-2020
10:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
gamesnmhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
09:58 PM
26-01-2020
10:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hao44cccCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
09:58 PM
26-01-2020
10:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lai_la_anhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
09:53 PM
26-01-2020
10:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ducondibanoimayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
09:52 PM
26-01-2020
09:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Fallen201003CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
09:48 PM
26-01-2020
10:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động