AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
TIuzemzplrYPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:10 PM
N/AKickN/A
Zo5PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:09 PM
N/AKickN/A
KobtChsGame2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:09 PM
04-06-2022
04:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Suffer1ngPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:08 PM
04-06-2022
04:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
oopsbanana149PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:08 PM
N/AKickN/A
chip1stPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:07 PM
N/AKickN/A
KobtChsGame2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:07 PM
N/AKickN/A
jujalionvnv6PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:07 PM
04-06-2022
04:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KobtChsGame2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:07 PM
N/AKickN/A
chip1stPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:06 PM
N/AKickN/A
KobtChsGame2PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:06 PM
N/AKickN/A
jujalionvnv6PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:06 PM
N/AKickN/A
Hoang_Minh13201PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:05 PM
N/AKickN/A
_Suffer1ngPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:04 PM
N/AKickN/A
KobtChsGamePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:04 PM
04-06-2022
04:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duyhihPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:04 PM
N/AKickN/A
jujalionvnv6PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:04 PM
N/AKickN/A
KobtChsGamePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:03 PM
N/AKickN/A
chip1stPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:03 PM
N/AKickN/A
WongjungseongPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:03 PM
04-06-2022
05:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KobtChsGamePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:03 PM
N/AKickN/A
jujalionvnv6PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:02 PM
N/AKickN/A
MoiChuyenTaoLo02PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:02 PM
N/AKickN/A
oopsbanana149PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:02 PM
N/AKickN/A
vuxuanthePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-06-2022
04:02 PM
N/AKickN/A