Hacker1231232013 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE18-03-2023
03:22 PM
18-03-2023
3:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE24-02-2023
07:12 PM
24-02-2023
7:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE15-02-2023
08:58 PM
15-02-2023
9:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE14-02-2023
09:27 PM
14-02-2023
9:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE12-02-2023
11:32 AM
12-02-2023
12:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-02-2023
09:40 PM
09-02-2023
10:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-02-2023
09:15 PM
03-02-2023
9:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-01-2023
08:50 PM
17-01-2023
9:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE12-01-2023
09:39 PM
12-01-2023
10:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE17-12-2022
04:08 PM
17-12-2022
4:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE15-10-2022
02:35 PM
16-10-2022
2:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-10-2022
05:50 PM
02-10-2022
11:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-09-2022
09:06 PM
25-09-2022
9:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-09-2022
10:53 PM
10-09-2022
11:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE07-08-2022
02:56 PM
07-08-2022
3:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-07-2022
07:14 PM
31-07-2022
7:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE22-07-2022
10:01 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE22-07-2022
10:00 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE22-07-2022
09:54 PM
N/AKickN/A
Search

Hacker1231232013

Hacker1231232013