Kyoukus304 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE01-02-2023
01:02 PM
01-02-2023
1:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE31-01-2023
09:18 PM
31-01-2023
9:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE30-01-2023
10:01 PM
30-01-2023
10:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-01-2023
11:24 AM
29-01-2023
11:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE29-01-2023
08:32 AM
29-01-2023
9:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE28-01-2023
12:06 AM
28-01-2023
12:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE13-01-2023
08:10 PM
13-01-2023
8:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE12-01-2023
12:12 PM
12-01-2023
12:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE09-01-2023
12:01 PM
09-01-2023
12:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE06-01-2023
12:52 PM
06-01-2023
1:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE05-01-2023
10:19 PM
05-01-2023
10:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE05-01-2023
12:07 PM
05-01-2023
12:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE04-01-2023
09:10 PM
04-01-2023
9:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-01-2023
12:03 PM
02-01-2023
12:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE01-01-2023
11:16 PM
01-01-2023
11:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE28-12-2022
09:11 PM
28-12-2022
9:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE28-12-2022
03:40 PM
28-12-2022
4:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE27-12-2022
03:10 PM
27-12-2022
3:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE27-12-2022
01:46 PM
27-12-2022
2:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE26-12-2022
02:27 PM
26-12-2022
2:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE25-12-2022
10:34 PM
25-12-2022
11:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE25-12-2022
03:38 PM
25-12-2022
4:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE24-12-2022
12:45 PM
24-12-2022
1:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE23-12-2022
01:39 PM
23-12-2022
2:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE22-12-2022
02:02 PM
22-12-2022
2:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Kyoukus304

Kyoukus304