HeRo1sT - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314821CấM 8227CấM TạM THờI 215867CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
nonely4444428-03-2023
12:30 PM
N/AKickN/A
outly4444427-03-2023
11:22 PM
N/AKickN/A
outly4444427-03-2023
11:21 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize25-03-2023
11:14 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize23-03-2023
10:34 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize09-03-2023
10:41 PM
N/AKickN/A
nonely4444431-01-2023
09:36 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize30-01-2023
04:06 PM
N/AKickN/A
nonely4444428-01-2023
11:59 AM
N/AKickN/A
outly4444427-01-2023
12:17 PM
N/AKickN/A
pha keyNotCookize26-01-2023
10:20 PM
26-01-2023
10:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noneNotCookize26-01-2023
02:10 AM
N/AKickN/A
noneNotCookize23-01-2023
10:22 AM
N/AKickN/A
outNotCookize22-01-2023
09:10 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize22-01-2023
12:00 PM
N/AKickN/A
outNotCookize20-01-2023
10:54 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize19-01-2023
09:25 AM
N/AKickN/A
nonely4444413-11-2022
12:07 AM
N/AKickN/A
noneNotCookize30-08-2022
11:18 PM
N/AKickN/A
nonely4444427-08-2022
09:35 PM
N/AKickN/A
nonely4444425-08-2022
09:49 PM
N/AKickN/A
có người nhờShietDaPig12-08-2022
01:52 PM
N/AKickN/A
nonely4444401-08-2022
09:29 PM
N/AKickN/A
anh vào treo choly4444401-08-2022
07:59 PM
N/AKickN/A
nonely4444421-07-2022
12:13 PM
N/AKickN/A
Search

HeRo1sT

HeRo1sT