HayTraoChoAnhhh - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE06-02-2020
08:34 PM
06-02-2020
9:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE01-02-2020
09:41 PM
01-02-2020
10:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
06:47 PM
30-01-2020
7:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
10:44 AM
30-01-2020
11:14 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
10:16 AM
30-01-2020
10:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
09:49 AM
30-01-2020
10:04 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-01-2020
10:07 PM
29-01-2020
10:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-01-2020
07:08 PM
29-01-2020
7:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-01-2020
05:07 PM
29-01-2020
5:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hackMVP_NgHacGiHu29-01-2020
09:42 AM
29-01-2020
3:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE28-01-2020
12:26 PM
28-01-2020
12:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE28-01-2020
11:32 AM
28-01-2020
11:37 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE24-01-2020
09:37 AM
25-01-2020
9:37 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-01-2020
10:30 PM
23-01-2020
11:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-01-2020
05:52 PM
23-01-2020
6:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE22-01-2020
12:10 PM
22-01-2020
12:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KILL AURA [Khai_Vy] [VOTEKICK]CONSOLE20-01-2020
08:13 PM
20-01-2020
8:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
06:18 PM
20-01-2020
6:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cut cmm di hack [LinhChiCute1805] [VOTEKICK]CONSOLE18-01-2020
05:19 PM
18-01-2020
5:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE18-01-2020
12:45 PM
18-01-2020
1:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE18-01-2020
09:20 AM
18-01-2020
9:50 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HackDu0ngTang12317-01-2020
09:32 AM
17-01-2020
3:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hack [Tamkem2022] [VOTEKICK]CONSOLE16-01-2020
07:58 PM
16-01-2020
8:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
05:50 PM
16-01-2020
6:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HackDu0ngTang12316-01-2020
09:21 AM
16-01-2020
3:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

HayTraoChoAnhhh

HayTraoChoAnhhh