Anarchistique - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 96433CấM 3591CấM TạM THờI 77123CâM 657CâM TạM THờI 4900CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 10126IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
SỬ DỤNG HACK: reachUBRO32BIT09-02-2020
09:48 AM
09-02-2020
3:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE04-02-2020
09:02 AM
04-02-2020
9:07 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
09:02 AM
31-01-2020
9:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sử dụng hack reach , nuker (vi phạm nhiều lần)Hirobi29-01-2020
03:59 PM
29-01-2020
9:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-01-2020
12:08 PM
29-01-2020
1:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
06:10 PM
26-01-2020
6:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-01-2020
07:14 PM
25-01-2020
7:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-01-2020
05:55 PM
25-01-2020
6:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-01-2020
05:00 PM
25-01-2020
5:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-01-2020
12:23 PM
25-01-2020
12:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-01-2020
05:09 PM
24-01-2020
5:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-01-2020
07:13 AM
23-01-2020
8:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE22-01-2020
07:04 PM
22-01-2020
7:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE22-01-2020
06:05 PM
22-01-2020
6:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SỬ DỤNG HACK: antiknockbackUBRO32BIT20-01-2020
04:11 PM
20-01-2020
10:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE20-01-2020
08:03 AM
20-01-2020
8:08 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Anarchistique

Anarchistique