5gaybeo - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-02-2023
09:56 PM
19-02-2023
10:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-02-2023
10:35 PM
09-02-2023
11:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE08-02-2023
09:36 PM
08-02-2023
10:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-02-2023
08:42 PM
04-02-2023
9:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-02-2023
07:45 PM
04-02-2023
8:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-02-2023
07:45 PM
04-02-2023
8:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-02-2023
11:43 PM
02-02-2023
12:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-02-2023
11:05 PM
01-02-2023
11:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-01-2023
11:39 PM
01-02-2023
12:09 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE31-01-2023
02:46 PM
31-01-2023
3:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

5gaybeo

5gaybeo