spamolq09 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301413CấM 7888CấM TạM THờI 204647CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81065IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-10-2022
01:43 AM
01-10-2022
7:43 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

spamolq09

spamolq09