phgno - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE12-03-2023
01:49 PM
12-03-2023
2:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE31-01-2023
09:13 PM
31-01-2023
9:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE21-01-2023
05:47 PM
21-01-2023
6:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE20-01-2023
02:53 PM
20-01-2023
3:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-01-2023
12:40 PM
15-01-2023
1:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-12-2022
02:16 PM
25-12-2022
2:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-12-2022
08:38 PM
19-12-2022
9:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-12-2022
07:58 PM
18-12-2022
8:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-12-2022
02:53 PM
18-12-2022
3:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-08-2022
08:57 PM
19-08-2022
9:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hackHoangKoNgu04-05-2022
05:17 PM
05-05-2022
5:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE18-03-2022
08:45 AM
18-03-2022
9:00 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

phgno

phgno