nhan123 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301413CấM 7888CấM TạM THờI 204647CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81065IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-10-2022
03:02 PM
03-10-2022
3:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-10-2022
03:02 PM
03-10-2022
3:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-09-2022
11:01 PM
01-10-2022
5:01 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
08:46 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
08:46 AM
24-09-2022
8:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
08:46 AM
24-09-2022
9:16 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
08:40 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE24-09-2022
08:38 AM
N/AKickN/A
Search

nhan123

nhan123