minhtom - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283416CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE23-09-2022
10:48 AM
23-09-2022
11:08 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-08-2022
01:47 PM
15-08-2022
2:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-08-2022
04:00 PM
12-08-2022
4:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-08-2022
08:16 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-07-2022
09:02 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-07-2022
09:00 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAN LẬN !!.CONSOLE03-06-2022
09:49 AM
04-06-2022
9:49 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAN LẬN !!.CONSOLE25-05-2022
12:00 PM
26-05-2022
12:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAN LẬN !!.CONSOLE21-05-2022
09:35 PM
22-05-2022
9:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
reachHector19-12-2021
11:35 AM
19-12-2021
5:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hack_BBV_16-12-2021
11:14 AM
16-12-2021
5:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
pha dam [Kovirys] [VOTEKICK]CONSOLE30-08-2021
03:13 PM
30-08-2021
3:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

minhtom

minhtom