masj11 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 96455CấM 3592CấM TạM THờI 77144CâM 657CâM TạM THờI 4900CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 10126IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:18 PM
16-01-2020
8:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

masj11

masj11