masj11 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 87471CấM 2772CấM TạM THờI 71409CâM 599CâM TạM THờI 4366CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 8289IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:18 PM
16-01-2020
8:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

masj11

masj11