fef2 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
bố láoduc2atnt16-01-2020
08:02 PM
N/ACấmHoạt động
spam chửi sever nhiều lần48h16-01-2020
05:45 PM
16-01-2020
7:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
spam chửi sever nhiều lần48h16-01-2020
05:45 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Search

fef2

fef2