bao2912 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 343998CấM 8781CấM TạM THờI 239406CâM 1044CâM TạM THờI 7343CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 87375IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
sử dụng XrayCONSOLE23-09-2022
10:51 AM
23-09-2022
11:06 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE14-09-2022
07:31 PM
14-09-2022
7:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE12-09-2022
04:21 PM
12-09-2022
4:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

bao2912

bao2912