bao2912 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283417CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79997IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
sử dụng XrayCONSOLE23-09-2022
10:51 AM
23-09-2022
11:06 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE14-09-2022
07:31 PM
14-09-2022
7:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE12-09-2022
04:21 PM
12-09-2022
4:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

bao2912

bao2912