_Technobladevn_ - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283414CấM 7791CấM TạM THờI 187925CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
05:33 PM
27-09-2022
11:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE25-09-2022
02:36 PM
25-09-2022
3:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE23-09-2022
03:51 PM
23-09-2022
4:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
11:38 AM
23-09-2022
11:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE23-09-2022
10:00 AM
23-09-2022
10:30 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE21-09-2022
05:05 PM
21-09-2022
5:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-08-2022
10:43 AM
31-08-2022
11:03 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-08-2022
10:43 AM
31-08-2022
11:03 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-07-2022
03:45 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-07-2022
03:22 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE20-07-2022
05:35 PM
N/AKickN/A
Search

_Technobladevn_

_Technobladevn_