Zayohhhh - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301419CấM 7888CấM TạM THờI 204652CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81066IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE30-09-2022
11:24 PM
30-09-2022
11:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Zayohhhh

Zayohhhh