Viruss_Joker - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283414CấM 7791CấM TạM THờI 187925CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:52 AM
23-09-2022
11:12 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-09-2022
02:28 PM
18-09-2022
2:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bừaFrozenRapids25-11-2021
02:46 PM
25-11-2021
8:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [FrozenRapids]CONSOLE10-11-2021
05:42 PM
10-11-2021
11:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Viruss_Joker

Viruss_Joker