Uny_Farm - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
autovipthanlong18-06-2021
04:09 PM
N/AKickN/A
autovipthanlong17-06-2021
08:30 PM
N/AKickN/A
Search

Uny_Farm

Uny_Farm