NotLolicon - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
dùng client cấmLunie27-09-2021
01:42 PM
27-09-2021
7:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
toxicLunie27-09-2021
09:27 AM
27-09-2021
9:32 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
02:22 PM
N/AKickN/A
qua nhom staff ntruong goiHector25-09-2021
02:15 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
02:14 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
02:13 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
02:10 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
02:00 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:52 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:47 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:41 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:38 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:37 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:35 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:33 PM
N/AKickN/A
Unfair AdvantageCONSOLE25-09-2021
01:25 PM
N/AKickN/A
1d CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [mingngo123]CONSOLE12-02-2020
04:09 PM
N/ACấmKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE06-02-2020
04:08 PM
06-02-2020
4:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE30-01-2020
07:18 PM
30-01-2020
7:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-01-2020
06:56 PM
29-01-2020
7:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE24-01-2020
02:05 PM
25-01-2020
2:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-01-2020
04:52 PM
23-01-2020
5:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE22-01-2020
07:42 PM
22-01-2020
7:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
09:31 PM
20-01-2020
9:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
12:41 PM
19-01-2020
1:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

NotLolicon

NotLolicon