NgHuuPhuoc - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
sử dụng XrayCONSOLE14-07-2021
02:26 PM
14-07-2021
2:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE08-07-2021
12:36 AM
08-07-2021
12:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE21-06-2021
11:28 AM
21-06-2021
11:43 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE20-06-2021
12:47 AM
20-06-2021
1:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE19-06-2021
03:00 PM
19-06-2021
3:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE19-06-2021
11:52 AM
19-06-2021
12:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng XrayCONSOLE18-06-2021
06:49 PM
18-06-2021
7:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

NgHuuPhuoc

NgHuuPhuoc