Kogiondaunha - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301414CấM 7888CấM TạM THờI 204648CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81065IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-10-2022
09:28 PM
13-10-2022
3:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE30-09-2022
11:27 PM
30-09-2022
11:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Kogiondaunha

Kogiondaunha