KainTheKing - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283417CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79997IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE23-09-2022
09:59 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-08-2022
10:14 PM
29-08-2022
10:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-08-2022
09:17 PM
29-08-2022
9:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-08-2022
01:20 PM
29-08-2022
1:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-08-2022
12:13 PM
28-08-2022
12:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
velocityMVP_NgHacGiHu27-08-2022
11:36 AM
28-08-2022
11:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-08-2022
09:59 PM
25-08-2022
10:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-08-2022
09:27 AM
24-08-2022
9:47 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-08-2022
11:10 AM
23-08-2022
11:30 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-08-2022
09:11 PM
10-08-2022
9:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

KainTheKing

KainTheKing