HieuStress - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283414CấM 7791CấM TạM THờI 187925CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
Search

HieuStress

HieuStress