HieuStress - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 343986CấM 8781CấM TạM THờI 239396CâM 1044CâM TạM THờI 7343CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 87373IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
nice exploit broCONSOLE23-09-2022
10:41 AM
N/ACấmHoạt động
Search

HieuStress

HieuStress