Dazze - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE07-08-2020
07:47 AM
07-08-2020
8:17 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-07-2020
03:58 PM
25-07-2020
4:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bug spawn khi pvpForever_XXX18-07-2020
11:22 AM
18-07-2020
1:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE17-07-2020
08:06 PM
17-07-2020
8:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE05-05-2020
07:59 AM
06-05-2020
7:59 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-04-2020
11:12 AM
29-04-2020
12:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE09-04-2020
10:16 AM
09-04-2020
10:46 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [DanstVN07]CONSOLE26-03-2020
08:38 AM
27-03-2020
8:38 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tu nhan hack / dam dua ID anydesk / autoclick / hackDanstVN0722-03-2020
08:57 AM
22-03-2020
11:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-03-2020
07:45 PM
16-03-2020
8:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-03-2020
08:28 AM
16-03-2020
8:33 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE13-03-2020
04:28 PM
14-03-2020
4:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE12-03-2020
07:43 PM
12-03-2020
8:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE12-03-2020
10:14 AM
12-03-2020
10:44 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE10-03-2020
07:50 PM
10-03-2020
8:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-03-2020
07:17 PM
08-03-2020
7:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE06-03-2020
10:59 AM
07-03-2020
10:59 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE05-03-2020
08:48 AM
05-03-2020
9:48 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE04-03-2020
08:47 AM
04-03-2020
9:17 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE03-03-2020
08:48 AM
03-03-2020
9:03 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE02-03-2020
05:47 PM
02-03-2020
5:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE29-02-2020
09:19 PM
01-03-2020
9:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE28-02-2020
12:28 PM
28-02-2020
1:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE28-02-2020
07:46 AM
28-02-2020
8:16 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bừasadposting27-02-2020
09:07 AM
27-02-2020
10:07 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Dazze

Dazze