Chara_pro - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
fair play dùm cái [minhtriet1243] [VOTEKICK]CONSOLE18-06-2021
06:19 PM
18-06-2021
6:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Chara_pro

Chara_pro