BMG_99 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314816CấM 8227CấM TạM THờI 215862CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE09-02-2023
11:16 PM
09-02-2023
11:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE08-02-2023
10:10 PM
08-02-2023
10:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE06-02-2023
05:30 PM
06-02-2023
6:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE03-02-2023
06:16 PM
03-02-2023
6:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE01-02-2023
06:09 PM
01-02-2023
6:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-01-2023
10:59 PM
31-01-2023
11:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE29-01-2023
11:08 AM
29-01-2023
11:38 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE27-01-2023
11:08 PM
27-01-2023
11:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE26-01-2023
11:40 PM
27-01-2023
12:10 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE26-01-2023
10:12 AM
26-01-2023
10:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE24-01-2023
09:14 PM
24-01-2023
9:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE23-01-2023
08:51 AM
23-01-2023
9:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE22-01-2023
06:50 PM
22-01-2023
7:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE21-01-2023
12:34 PM
21-01-2023
1:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE29-10-2022
10:12 AM
29-10-2022
10:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE13-10-2022
07:44 AM
14-10-2022
7:44 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-10-2022
09:57 PM
11-10-2022
9:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE05-10-2022
10:13 PM
06-10-2022
10:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE05-10-2022
10:13 PM
06-10-2022
10:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE05-10-2022
10:13 PM
06-10-2022
10:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE05-10-2022
10:13 PM
06-10-2022
10:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-10-2022
11:24 PM
04-10-2022
5:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE01-10-2022
07:03 PM
01-10-2022
7:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE09-07-2022
11:30 AM
09-07-2022
12:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE08-07-2022
06:49 PM
08-07-2022
6:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

BMG_99

BMG_99