An_boss - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283410CấM 7791CấM TạM THờI 187921CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-09-2022
10:24 AM
30-09-2022
10:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-09-2022
10:24 AM
30-09-2022
10:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE28-09-2022
09:11 PM
28-09-2022
9:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
01:51 PM
28-09-2022
1:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-09-2022
09:30 AM
26-09-2022
9:30 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
08:23 PM
25-09-2022
8:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:46 AM
24-09-2022
3:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE23-09-2022
10:13 AM
23-09-2022
1:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE22-09-2022
08:27 AM
22-09-2022
9:27 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE21-09-2022
08:12 PM
21-09-2022
8:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE20-09-2022
08:19 PM
20-09-2022
8:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-09-2022
08:33 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-09-2022
05:56 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE17-09-2022
07:16 PM
N/AKickN/A
teamupHoangKoNgu13-09-2022
07:21 PM
14-09-2022
7:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hack/CheatVNSeul12-09-2022
07:14 PM
13-09-2022
1:14 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

An_boss

An_boss