An_boss - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 343982CấM 8781CấM TạM THờI 239393CâM 1044CâM TạM THờI 7343CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 87372IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE18-12-2022
11:57 AM
18-12-2022
12:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE17-12-2022
07:26 PM
17-12-2022
7:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE14-12-2022
08:09 PM
14-12-2022
8:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE11-12-2022
08:24 AM
11-12-2022
8:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE06-12-2022
08:40 AM
06-12-2022
9:10 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hack killauraStaysker19-11-2022
07:51 PM
20-11-2022
1:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE15-11-2022
07:06 AM
15-11-2022
7:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE14-11-2022
06:40 PM
14-11-2022
7:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE12-11-2022
07:30 PM
12-11-2022
7:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE29-10-2022
08:02 PM
29-10-2022
8:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE27-10-2022
09:33 AM
28-10-2022
9:33 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-10-2022
06:32 PM
26-10-2022
6:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-10-2022
11:26 AM
24-10-2022
11:26 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE12-10-2022
07:02 PM
13-10-2022
7:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE10-10-2022
09:21 AM
11-10-2022
9:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE06-10-2022
07:28 AM
07-10-2022
7:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE06-10-2022
07:28 AM
07-10-2022
7:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE06-10-2022
07:28 AM
07-10-2022
7:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE06-10-2022
07:28 AM
07-10-2022
7:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-10-2022
07:57 AM
04-10-2022
7:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE01-10-2022
09:09 AM
02-10-2022
9:09 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-09-2022
10:24 AM
30-09-2022
10:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE29-09-2022
10:24 AM
30-09-2022
10:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE28-09-2022
09:11 PM
28-09-2022
9:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
01:51 PM
28-09-2022
1:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

An_boss

An_boss