osin2022 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314821CấM 8227CấM TạM THờI 215867CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-03-2023
10:53 AM
19-03-2023
11:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-02-2023
09:04 AM
25-02-2023
9:34 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE20-02-2023
09:18 PM
20-02-2023
9:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-02-2023
10:31 PM
15-02-2023
11:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-02-2023
08:53 AM
12-02-2023
9:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-02-2023
07:32 PM
10-02-2023
8:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-02-2023
05:07 PM
10-02-2023
5:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE07-02-2023
09:19 PM
07-02-2023
9:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE05-02-2023
12:45 PM
05-02-2023
1:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE04-02-2023
08:24 AM
04-02-2023
8:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE03-02-2023
08:32 PM
03-02-2023
9:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE28-01-2023
06:32 PM
28-01-2023
7:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE28-01-2023
01:11 PM
28-01-2023
1:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE27-01-2023
12:55 PM
27-01-2023
1:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-01-2023
06:59 PM
25-01-2023
7:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-01-2023
03:21 PM
25-01-2023
3:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE18-01-2023
08:28 PM
18-01-2023
8:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE08-01-2023
01:17 PM
08-01-2023
1:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE08-01-2023
01:17 PM
08-01-2023
1:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE17-12-2022
09:46 AM
17-12-2022
10:16 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-12-2022
04:55 PM
11-12-2022
5:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE20-11-2022
02:50 PM
20-11-2022
3:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE13-11-2022
10:33 AM
13-11-2022
11:03 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE25-09-2022
02:02 PM
25-09-2022
2:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE24-09-2022
08:54 PM
24-09-2022
9:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

osin2022

osin2022