ban_cua_manh100 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301418CấM 7888CấM TạM THờI 204651CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81066IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
02:18 PM
23-09-2022
8:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:28 AM
23-09-2022
1:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE21-09-2022
04:52 PM
21-09-2022
5:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE21-09-2022
04:52 PM
21-09-2022
7:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE21-09-2022
12:44 PM
21-09-2022
1:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE20-09-2022
05:05 PM
20-09-2022
5:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE20-09-2022
11:57 AM
20-09-2022
12:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE20-09-2022
11:49 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-09-2022
12:15 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-09-2022
12:11 PM
N/AKickN/A
Search

ban_cua_manh100

ban_cua_manh100