Thanhvinh2013 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314822CấM 8227CấM TạM THờI 215868CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
05:18 PM
29-03-2023
5:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE29-03-2023
04:35 PM
29-03-2023
5:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-03-2023
03:09 PM
25-03-2023
3:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-03-2023
03:09 PM
25-03-2023
3:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE25-03-2023
03:09 PM
25-03-2023
3:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE24-03-2023
12:41 PM
24-03-2023
1:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hack [BeZeusTapChoi] [VOTEKICK]CONSOLE24-03-2023
11:34 AM
24-03-2023
11:39 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hack [EvaRin_Han_Dam] [VOTEKICK]CONSOLE24-03-2023
11:28 AM
24-03-2023
11:33 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE22-03-2023
05:12 PM
22-03-2023
5:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE21-03-2023
06:17 PM
21-03-2023
6:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-03-2023
12:38 PM
19-03-2023
1:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE18-03-2023
08:45 PM
18-03-2023
9:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE11-03-2023
08:02 AM
11-03-2023
8:32 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Vote bưa`, noi dung nham~izuki_vn312-02-2023
04:40 PM
12-02-2023
5:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Vote bưa`izuki_vn307-02-2023
05:44 PM
07-02-2023
6:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Vote bưa`izuki_vn306-02-2023
09:47 PM
06-02-2023
10:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE03-02-2023
09:53 PM
03-02-2023
10:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Vote bưa`izuki_vn303-02-2023
12:53 PM
03-02-2023
1:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bừa_BBV_02-02-2023
08:46 PM
03-02-2023
2:46 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-02-2023
08:13 PM
02-02-2023
8:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-01-2023
07:34 PM
27-01-2023
8:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE26-01-2023
09:47 PM
26-01-2023
10:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-01-2023
03:05 PM
24-01-2023
3:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-01-2023
08:56 PM
23-01-2023
9:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-01-2023
05:12 PM
23-01-2023
5:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Thanhvinh2013

Thanhvinh2013