HKLHqy5vKDyN294 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-10-2023
05:12 PM
01-10-2023
5:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

HKLHqy5vKDyN294

HKLHqy5vKDyN294