FPP_Yami - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314817CấM 8227CấM TạM THờI 215863CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE23-02-2023
09:38 PM
23-02-2023
10:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE22-02-2023
07:55 PM
22-02-2023
8:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE17-02-2023
09:56 PM
17-02-2023
10:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE04-02-2023
03:58 PM
04-02-2023
4:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE03-02-2023
09:53 PM
03-02-2023
10:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

FPP_Yami

FPP_Yami