FDP81_WGHu - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314822CấM 8227CấM TạM THờI 215868CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
hack_BBV_03-02-2023
08:56 PM
04-02-2023
2:56 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

FDP81_WGHu

FDP81_WGHu