DavidNguyendz135 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE01-10-2023
05:41 PM
01-10-2023
6:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE22-07-2023
03:12 PM
22-07-2023
3:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE08-07-2023
01:20 PM
08-07-2023
1:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE08-07-2023
01:20 PM
08-07-2023
1:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-07-2023
04:21 PM
04-07-2023
4:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-05-2023
09:21 AM
28-05-2023
9:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE14-04-2023
09:00 PM
14-04-2023
9:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE13-04-2023
04:54 PM
13-04-2023
5:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE17-01-2023
12:01 PM
17-01-2023
12:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-01-2023
07:38 PM
12-01-2023
8:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-01-2023
11:52 AM
11-01-2023
12:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-12-2022
07:08 PM
28-12-2022
7:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE28-12-2022
04:24 PM
28-12-2022
4:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE04-12-2022
10:56 AM
04-12-2022
11:26 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

DavidNguyendz135

DavidNguyendz135