Archer_105 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE14-10-2023
03:36 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE01-10-2023
05:44 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-08-2023
11:28 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-08-2023
11:27 PM
N/AKickN/A
Bug [Hide&Seek]DanstVN0709-08-2023
03:14 PM
09-08-2023
9:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
votekick bừaDanstVN0704-08-2023
07:55 PM
05-08-2023
1:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
auto clicksadbalts19-07-2023
07:13 PM
20-07-2023
1:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cảnh cáo phá farm #1MilkXinh22-12-2022
02:51 PM
22-12-2022
3:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bug bug bug [_Minos] [VOTEKICK]CONSOLE30-06-2022
10:31 PM
30-06-2022
10:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
làm phiền staffNekoMoe_VN06-06-2022
11:22 PM
N/AKickN/A
Search

Archer_105

Archer_105